| OZZY | TONY | ZEB | FAMILJEN | BILDER | BLANDAT | KONTAKT | GÄSTBOK | LÄNKAR | BLOGG |

 

 

MH

 

SLÄKTEN

 

GALLERI

 

RASEN

 

TRÄNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozzys MH

Då har vi varit på Ozzys mentalbeskrivning på Värnamos Brukshundsklubb.

030427

Moment

1.

2.

3.

4.

5.

1.a Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt-
morrning och/
eller bitförsök
Undviker kontakt
- skyggar och
drar sig undan
Accepterar
kontakt oenga-
gerat, men drar
sig inte undan
Tar kontakt själv
eller när föraren
tar kontakt.
Balanserad
Intensivt kon-
taktbeteende
mot testledaren,
kan hoppaoch
gnälla
1b. Kontakt
Samarbete
Följer ej med
trots upprepade
försök att locka
Följer med mot-
villigt. Strävar
mot fö. eller
stretar åt annat
håll.
Följer med hela
sträckan,
neutral
Följer med villigt.
Engagerar sig.
Följer med villigt.
Visar intensivt in-
tresse mot test-
ledaren, hoppar,
gnäller.
1c. Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar
och/eller bit-
försök
Undviker, drar
sig undan, söker
stöd hos föraren
Accepterar.
Är neutral
Accepterar,
Svarar med kon-
taktbeteende.
Accepterar.
Intensivt kon-
taktbeteende mot
testledaren.
2a. Lek 1
Leklust
Leker ej
Leker ej men
visar intresse
Leker - startar
långsamt, men
nlir aktiv.
Leker aktivt,
startar snabbt.
Leker mycket
aktivt, startar
mycket snabbt.
2b. Lek 1
Gripande
Griper ej
Griper ej, nosar
på föremålet.
Griper försiktigt
eller nyper i
föremålet
Griper direkt
med hela
munnen.
Griper direkt,
hugger föremålet.
2c. Lek 1
Dragkamp
Biter ej
Biter försiktigt,
släpper, håller,
drar ej emot.
Biter - drar
emot, släpper,
tar om.
Griper direkt med
hela munnen,
drar emot tills
testledaren
släpper.
Griper direkt med
hela munnen,
rycker, drar emot
tills testledaren
släpper.
3a. Jakt
Förföljande

Startar ej
Startar men
avbryter
(1) Startar eller
springer lång-
samt. Kan öka
farten, fullföljer
(2) Startar med hög
fart, målinriktad
- bromsar in vid
bytet.
Startar direkt
med hög fart.
Springer förbi
bytet. Kan vända.
3b. Jakt
Gripande
(1 & 2)
Nonchalerar
bytet/springer
ej fram.

Griper ej, nosar
på föremålet.
(1 ) Griper tveksamt
eller med tids-
fördröjning.
Griper direkt,
släpper.
(2) Griper direkt.
Behåller bytet i
minst 3 sek.
4. Aktivitet
Är ouppmärk-
sam ointresserad
inaktiv.
Är uppmärksam
och lugn - står,
sitter eller ligger.
Är uppmärksam
och i huvudsak
lugn.
Enstaka aktiv-
itetshöjningar.
Är uppmärksam,
ngt orolig.
Vandrar runt
efter hand.
Är orolig. Växlar
snabbt aktiviteter.
5a.Avst.Lek
Intresse
Engageras ej av
figuranten.
Ointresserad.
Kontroll, avbrott
förekommer.
Intresserad,
följer figuranten
utan avbrott
Intresserad, vill
iväg. Enstaka
startförsök.
Mycket intresserad
Vill iväg.
Upprepade start-
försök.
5b.Avst.Lek
Hot/agg.
Inga skall eller
morrningar.
Enstaka skall
och morrningar
under mom.
första del.
Enstaka skall
och/eller morr-
ningar under
mom. första
och andra del.
Visar hot-
beteenden, skall
och morrningar
under mom.
första del.
Visar hot-
beteenden, skall
och morrningar
under mom första
och andra del.
5c.Avst.Lek
Nyfikenhet
Går ej fram till
figuranten utan
hjälp. Ointresse-
rad.
Går fram när fig-
uranten pratar
och bollar med
föremålet.
Går fram till
den dolda men
talande fig.
Går fram till
figuranten med
låg kroppsställ-
ning och/eller
tidsfördröjning.
Går fram direkt
till figurant utan
hjälp.
5d.Avst.Lek
Leklust
Visar inget
intresse.
Leker ej men
visar intresse.
Leker, griper
försiktigt,
släpper, drar ej
emot.
Griper direkt.
Kan släppa och
ta om. Drar emot
Griper direkt med
hela munnen.
Drar emot,
släpper ej.
5e.Avst.Lek
Samarbete
Visar inget
intresse.
Blir aktiv men
avbryter.
Är aktiv med
figuranten när
denne är aktiv.
Är aktiv med
figuranten
intresse även
mot passiv fig.
Uppmanar passiv
figurant till fortsatt
lek.
6a. Över-
raskning.
Rädsla
Stannar kort
stopp.
Hukar sig och
stannar.
Gör undan-
manöver utan
att vända bort
blicken.
Flyr högst 5 m.
Flyr mer än 5 m.
6b. Över-
raskning.
Hot/Agg.
Visar inga hot-
beteenden.
Visar enstaka
hotbeteenden.
Visar flera hot-
beteenden
under längre tid
Visar flera hot-
beteenden och
någon attack.
Visar hot-
beteenden och
attacker som kan
avslutas med bett.
6c. Över-
raskning.
Nyfikenhet
Går fram när
föraren lägger
ner overallen/går
inte fram.
Går fram när
föraren sitter på
huk och talar till
overallen -
lockar på hunden
Går fram till
overallen när
föraren står
bredvid.
Går fram till
overallen när
föraren gått
halva avståndet.

Går fram till
overallen utan
hjälp.
6d. Över-
raskning.
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempo-
växling eller
undanmanöver.
Liten båge, el.
liten tempo-
växling, el. tittar
bort vid någon
av passagerna.
Båge el. tempo-
växling vid
första pass-
agen. Minskat
utslag vid andra
passagen.
Båge el. tempo-
växling vid minst
två passager
utan minskad in-
tensitet mellan
tillfällena.
Visar stort mått av
rädsla eller ökad
rädsla efter samt-
liga passager.
6e. Över-
raskning.
Kvarstående
intresse
Inget intresse
för overallen.
Stannar upp.
Luktar/tittar på
overallen vid ett
tillfälle.
Stannar upp.
Luktar/tittar på
overallen vid
minst två till-
fällen.
Biter i/lek mot
overallen.
Intresset minskar
efter hand.
Biter i/leker med
overallen vid två
eller fler passager.
7a. Ljud-
känslighet
Rädsla
Stannar.
Kort stopp.
Hukar sig och
stannar
Gör undan-
manöver utan
att vända bort
blicken.
Flyr högst 5 m.
Flyr mer än 5 m.
7b. Ljud-
känslighet
Nyfikenhet
Går inte fram.
Går fram när
föraren sitter på
huk och talar till
skramlet - lockar
på hunden.
Går fram till
skramlet när
föraren står
bredvid.
Går fram till
skramlet när
föraren gått
halva avståndet.
Går fram till
skramlet utan
hjälp.
7c. Ljud-
känslighet
Kvarstående
rädsla
Ingen tempo-
förändring eller
undanmanöver
Liten båge, eller
liten tempo-
växling, eller
tittar bort vid
någon av
passagerna.
Båge eller
tempoväxling
vid första pass-
agen. Minskat
utslag vid andra
passagen.
Båge el. tempo-
växling vid minst
två passager
utan minskad in-
tensitet mellan
tillfällena.
Visar stort mått av
rädsla el. ökad
rädsla efter samt-
liga passager.
7d. Ljud-
känslighet
Kvarstående
intresse
Inget intresse för
ljudkällan.
Stannar upp.
Luktar/tittar på
ljudkällan vid
ett tillfälle.
Stannar upp.
Luktar/tittar på
ljudkällan vid
minst två
tillfällen.
Biter i/lek mot
skramlet.
Intresset minskar
efter hand.
Biter i/leker med
skramlet vid två
eller fler passager
8a. Spöken
Hot/Agg.
Visar inga hot-
beteenden.
Visar enstaka
hotbeteenden.
Visar flera hot-
beteenden
under längre
tid.
Visar flera hot-
beteenden och
någon attack.
Visar hotbeteende
och flera attacker.
8b. Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll
därefter inget
intresse/skärmar
av sig.
Tittar till mot
spökena då och
då.
Kontrollerar/
handlar mot
spökena.
Långa avbrott.
Kontrollerar/
handlar mot
båda spökena.
Kortare avbrott.
Kontrollerar/
handlar mot båda
spökena under
hela momentet.
8c. Spöken
Rädsla
Uppehåller sig i
huvudsak fram-
för eller bredvid
föraren.
Uppehåller sig i
huvudsak fram-
för eller bredvid
föraren.
Någon avstånds-
reglering
Uppehåller sig i
huvudsak fram-
för eller bredvid
föraren. Pendlar
mellan flykt-
start och
kontroll.
Uppehåller sig i
huvudsak bakom
föraren. Pendlar
mellan flyktstart
och kontroll.
Flyr längre än
kopplets längd.
Kan ta stöd av
publiken eller
lämna platsen.
8d. Spöken
Nyfikenhet
Går fram när
föraren tagit av
figurantens för-
klädnad.
Går fram när
föraren talar
med figuranten/
lockar på hunden
Går fram till
spöket när
föraren står
bredvid.
Går fram till
spöket när
föraren gått
halva avståndet.
Går fram till
spöket utan hjälp.
8e. Spöken
Kontakt
Avvisar eller
undviker
kontaktförsök.
Accepterar
kontakt - helt
oengagerad men
drar sig inte
undan.
Besvarar
kontakt när
figurant bjuder.
Tar kontakt själv.
Balanserad.
Intensivt kontakt-
beteende mot
figurant. Kan
hoppa och gnälla.
9a. Lek 2
Leklust
Leker ej.
Leker ej men
visar intresse.
Leker - startar
långsamt men
blir aktiv.
Leker aktivt,
startar snabbt.
Leker mycket
aktivt, startar
mycket snabbt.
9b. Lek 2
Gripande
Griper ej.
Griper ej direkt,
nosar först på
föremålet.
Griper försiktigt
eller nyper i
föremålet.
Griper direkt med
hela munnen.
Griper direkt,
hugger föremålet.
10. Skott
Visar ingen be-
rördhet. Snabb
kontroll och
sedan helt obe-
rörd.
Kontroller som
försvinner efter
första skotten.
Bryter men upp-
tar startad
aktivitet.
Avtagande re-
aktioner på
skotten/riktar
intresse mot
skytten/återgår
till aktivitet/
passivitet.
Avbryter
aktivitet/låser
mot skytten. Kan
ej återgå till lek/
passivitet.
Kvarstående oro
efter flera skott.
Avbryter efter
tydliga flykt-
tendenser/avstår
skott.

 

 

 

 

 

KOMMENTAR TILL MH:T

Då har Ozzy också gjort sin mentalbeskriving, det var både saker som var väntade och saker som var oväntade :)

Vid kontakten så hälsade han, men var inte jätteintresserad. Han följde med testledaren, men var neutral. Att bli känd på rumpan av främmande är inget som Ozzy gillar och där fick jag rätt när jag trodde att han skulle dra sig undan.

Leken och dragkampen gick som väntat.

Lilla bytet startade han sent på första gången...han blev lite förundrad över att matte lät honom springa. Andra gången stack han direkt och hämtade trasan åt matte.

Aktivitet - Förvånande nog så var han ganska lugn i 3 minuter och efter ett tag så satte han sig jämte matte :)

Avståndsleken var han intresserad av och sprang fram, men när han kom fram så var det liiite läskigt och fastän han ville leka så var han lite feg :)

Dumpe var jätteläskig och Ozzy tog ett stort skutt bakåt. Sedan luktade han av omgivningen runt sig innan han kom fram till matte och Dumpe.

Skrammlet hukade han sig vid och smög sedan fram och nosade på det. Kvarstående var det mer nyfikenhet än rädsla.

Spökena var ena läskiga saker. I början sa han inget alls och matte hoppade till när första skallen kom. Sedan skälldes dom ut under hela monentet. Mentalbeskrivaren sa att han skällde så att han skrämde sig själv :)

Vid skotten så reagerade han som jag trodde. Han slutade leka för att se var dom kom ifrån. Han är inte rädd, men det är helt klart obehagligt.

Puh ! Nu är både matte och hund trött och förtjänar lite vila :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright på sidans innehåll, inklusive foton,
innehas av Annelie.
Förbjudet att kopiera foton.